PUDJI1

 Nama : POEDJI RAHARDJO, S.H
 TTL : Surabaya, 28 Sep 1960
 Nip : 19600928.198803.1001
 Gol : IV/a