Adi

Nama

: H. ADI WAHYONO, S.H., M.H.

TTL

: SURABAYA, 13 NOVEMBER 1961

NIP

: 196111131985031004

Gol/ Ruang

: IV/c (Pembina Utama Muda)

Jabatan

: PANITERA

ICPE

MAKLUMAT

MottoEmas

Standarpelayanan